Hoe vindt u duurzame warmte voor uw eigen omgeving? Binnen de energietransitie is dat de grote vraag. De oplossing vindt u bij ons. Met onze Omgevingswarmtekaart bieden wij u concreet inzicht in alle locaties van warmtebronnen binnen uw gemeente of beheergebied. Warmte uit het riool, oppervlaktewater, wegen, daken, de bodem of een RWZI in de buurt lokaliseren en benutten? Het is allemaal mogelijk, maar de potentie hiervan duidelijk in kaart brengen, vergt kennis en kunde. Dat rekenwerk is nu precies ons specialisme! Met onze Omgevingswarmtekaart maken wij voor u visueel inzichtelijk waar uw warmtebronnen zich bevinden.
Pakket aanvragenDemo bekijken

Draag bij aan een samenleving zonder aardgas

Een aardgasloze samenleving. Het is een grote uitdaging waar ook u misschien mee worstelt. Dat is logisch, want waar halen wij ‘opeens’ duurzame warmte vandaan? En hoe maken wij die warmte beschikbaar voor bestaande gebouwen, woningen en nieuwbouw?

Wij hebben op landelijk niveau de potentie bepaald van de hoeveelheid warmte in het Nederlandse oppervlaktewater en het afvalwater van de Waterschappen. Verrassend genoeg blijkt dat wij maar liefst 55 procent van onze landelijke warmtevraag uit deze twee bronnen kunnen halen. Andere potentiële bronnen in uw directe omgeving hebben wij hierbij nog buiten beschouwing gelaten. Warmte en koude zijn er genoeg; dat is onze filosofie.

De kunst is om te weten waar het zich precies bevindt, hoe het te onttrekken en hoe wij het uiteindelijk in uw gebouwen en woningen krijgen.

Warmte- en koudebronnen in uw omgeving helder in kaart brengen is onze expertise. Dat is exact wat onze Omgevingswarmtekaart doet. Bovendien berekenen wij eenvoudig uw warmtevraag op basis van realistische getallen. De eerste (en moeilijkste) vraag in uw complexe puzzel is hiermee beantwoord. Vervolgens kunnen experts van Syntraal en Amfius u helpen die warmte te benutten én u adviseren wat dat kost en oplevert.

Bekijk hier de demo’s van de Omgevingswarmtekaart:
Demo 1Demo 2Demo 3

De mogelijkheden van de Omgevings­warmte­kaart

Warmte uit afvalwater / riothermie

Dagelijks gebruiken wij grote hoeveelheden water, dat via het rioolstelsel bij een RWZI terechtkomt. Dit water bevat veel warmte, dat eenvoudig met een warmtewisselaar kan worden benut. Met deze techniek hebben wij de eerste gebouwen in Nederland al gasvrij gemaakt. Dat kan ook in uw gemeente of gebied! Wij zijn gespecialiseerd in het berekenen van de hoeveelheid warmte in uw rioolstelsel. Een enkele export van uw rioolbestand is voor ons al voldoende. Van de waterschappen hebben wij alle gegevens al in huis. Deze koppelen wij eenvoudig aan uw eigen gegevens, met een compleet overzicht als eindresultaat.

Oppervlaktewater

Sloten, meren, plassen en vijvers bevatten veel warmte. 's Zomers natuurlijk prettig om in te zwemmen, maar in sommige gevallen ook gevaarlijk. Water dat te veel is opgewarmd kan namelijk blauwalg en botulisme veroorzaken. Wij rekenen voor u uit over hoeveel warmte uit wateren gehaald kan worden om deze problemen te voorkomen. Het mes snijdt hiermee aan twee kanten: gezond water in de zomer én gewonnen warmte voor de winter. Hoe dat werkt? Simpel: zomerwarmte kunt u opslaan voor de winter in een zogenaamde Warmte-Koude-Opslag (WKO) in de bodem. Uiteraard berekenen wij voor u hoeveel warmte u hierin precies kunt opslaan. Met warmte uit oppervlaktewater zijn in Nederland al meerdere projecten gerealiseerd.

Warmte uit de bodem

De bodem is een prachtige batterij voor warmte en koude. Grofweg bestaan er twee systemen waarmee wij deze kunnen benutten. Met een gesloten systeem halen wij warmte of koude direct uit de bodem. In vakjargon duiden wij dit aan als een 'bodemlus'. Deze techniek is voornamelijk geschikt voor woningen. Een open systeem betreft meestal een Warmte-Koude-Opslag (WKO), die wij in de zomer 'opladen', om vervolgens in de winter te gebruiken. Andersom kan uiteraard ook. ’s Zomers wordt dan de opgeslagen koude benut om een aangenaam binnenklimaat te realiseren. Nederland kent inmiddels duizenden geïnstalleerde WKO’s.

Warmte uit drinkwater

Warmte uit drinkwaterleidingen is een uitstekende toepassing, waarvan wij voor u graag de potentie in kaart brengen. Let op: aan deze vorm van warmte kleven enkele (kleine) haken en ogen. Drinkwaterleidingen vallen namelijk wettelijk onder de ‘vitale infrastructuur’. Technisch gezien is het echter geen enkel probleem en ook de waterbedrijven benutten de warmte uit drinkwater maar al te graag. Wij beoordelen voor u de potentie van drinkwaterleidingen én regelen de benodigde toestemming om de gegevens van drinkwaterbedrijven te gebruiken. Ook van deze techniek werd in Nederland al meerdere keren handig gebruik gemaakt.

Warmte van de daken

Wij vullen onze daken steeds vaker met zonnepanelen. Uiteraard een prima ontwikkeling. Toch zouden wij in een groot deel van onze warmtebehoefte kunnen voorzien als wij van al deze zonnepanelen 10% zouden vervangen met warmtepanelen. Zwembaden doen dit bijvoorbeeld steeds vaker, omdat deze ook in de zomer warmte vereisen. Maar ook voor uw omgeving kan deze warmtebron zeer interessant zijn. Een groot deel van deze warmte zal pas in de winter nodig zijn. Wij berekenen hoeveel warmte u van uw daken kunt winnen en hoeveel u hiervan bijvoorbeeld in de bodem kunt opslaan voor de winter.

Restwarmte

Mogelijk bevinden er zich ook in uw omgeving interessante restwarmtebronnen, die u uitstekend voor uw warmtevraag kunt benutten. De geproduceerde warmte van bedrijven wordt veelal de lucht in geblazen of via afvalwater in het riool geloosd. Zonde, want hiermee gaat er kostbare warmte min of meer verloren. Wij brengen dergelijke warmtebronnen en hun warmtepotentie in uw omgeving helder voor u in beeld.

MapTour

Met een MapTour krijgt u uitleg bij de kaarten in tekst en beeld. Van alle themakaarten wordt een beschrijving gegeven wat de kaart precies inhoud, waar de informatie op gebaseerd is en hoe bepaalde technieken werken. Ook kunnen uw eigen documenten of onderzoeken aan de MapTour toegevoegd worden. Op die manier heeft u alle informatie overzichtelijk en helder uitgelegd bij elkaar. Een digitale rapportage met tekst, beeld én uw data.

Uw warmtevraag

Naast alle warmtebronnen is het uiteraard van groot belang om uw warmtevraag te bepalen. Wellicht heeft u hier uit eerdere studies al een beeld van geschetst. Prima natuurlijk. Wat wij hierin voor u kunnen betekenen: uw warmtevraag op objectniveau in beeld brengen. De berekening van een warmtevraag wordt regelmatig gemaakt op basis van gemiddeld gasverbruik van netbeheerders per wijk. Dat doen wij ook, maar houden hierbij rekening met de panden en hun functies in een buurt, wijk of gebied én we rekenen met CBS-data. Kengetallen voor het warmteverbruik van alle soorten panden zijn beschikbaar. Met onze berekening bent u gegarandeerd van een veel gedetailleerder beeld van uw warmtevraag.

Warmte uit de wegen

Een relatief nieuwe warmtebron, maar eigenlijk een hele logische. Wegen, met name die van asfalt, kunnen in de zomer flink opwarmen. Zodanig zelfs, dat deze smelten. Als wij die warmte in de zomer uit onze wegen halen, zal er minder schade aan de wegen ontstaan én kan diezelfde warmte in de winter worden benut voor uw bebouwde omgeving. Een kleine portie van deze warmte kunt u in de winter zelfs 'teruggeven' aan de collega’s van wegbeheer, door de wegen tijdens winterse weersomstandigheden weer iets op te warmen. Gladde wegen met alle gevolgen van dien kunnen hiermee tot het verleden worden gerekend. Bovendien hoeft er op deze manier niet langer met zout te worden gestrooid. De grote potentie van warmte uit wegen brengen wij graag voor u in beeld. Hierbij houden wij uiteraard rekening met factoren als schaduwwerking.

De voordelen van de Omgevingswarmtekaart

Het potentieel aan duurzame warmte

Direct rekenen

Gebruik de selectietool en bereken per gebied

Bespaar tijd

Altijd een up-to-date kaart

Een pakket op maat?

Wilt u samen met meerdere gemeenten een Omgevingswarmtekaart? Heeft u andere wensen? Heeft u andere warmtebronnen die u ook graag wilt laten berekenen? Geen probleem! Wij maken voor u graag een pakket op maat. Als u uw gegevens invult, maken wij een afspraak om samen met u uw wensen te bespreken.

De Omgevingswarmtekaart wordt onder andere gebruikt door:

Een product van Syntraal & Amfius

De Omgevingswarmtekaart is een product van Syntraal en Amfius. Bij Syntraal is rekenwerk onze specialiteit en berekenen wij de technische ontwerpen om tot realisatie te komen. Ook de business case hoort bij ons specialisme. Wilt u graag aan de slag, maar zijn de investering en exploitatie een (te) grote uitdaging? Hiervoor heeft u Amfius, de specialist die samen met u naar de business case kijkt én uw investering en exploitatie risicodragend voor haar eigen rekening neemt.

Contact opnemen

Stuur een mail, bel ons op of kom langs voor een kop koffie.
We beantwoorden graag al je vragen over de Omgevingswarmtekaart.